Clicky

Calculator salarii

Calcul salariu (simulator salariu) pornind de la salariul brut (brut la net) salariul net (net la brut) sau totalul cheltuielilor suportate de angajator (salariu complet), impreuna cu evidentierea detaliata a tuturor sumelor: salariu brut, net, retineri (cheltuieli) angajat, angajator cu transformare in euro.

Calcule anterioare

Noutati

I. Impactul modificarii salariului minim brut pe tara garantat in plata

Incepand c...

In seria articolelor care compara din punct de vedere al costului doua structuri de remunerare discutam despre posibi...

In seria articolelor care compara din punct de vedere al costului doua structuri de remunerare discutam despre posib...

Unul dintre cele mai frecvente beneficii acordate de angajatori pentru salariati sunt tichetele de masa.

Po...

Intrebari & raspunsuri

Care e baza de calcul pentru impozitul (final) pe venituri din drepturi de autor?

DIn cate inteleg, conform noului cod fiscal, Art. 73 (2), Impozit = 16% din (brut - 40% - CAS - CASS); calculatorul de pe site aplica 16% din (brut - 40%). Care ar fi varianta corecta? Multumesc!
Drepturi de autor 1/13/2017 7:18:14 PM
 • Calculator Venituri 1/17/2017 4:02:54 PM Prima este varianta corectă. Impozitul final pe venituri din drepturi de autor este egal cu 16% din venitul brut realizat la care se deduc cota forfetară și contribuțiile sociale.

Care sunt situațiile în care angajatul poate avea mai multe perioade de probă?

General 1/10/2017 3:31:22 PM
 • Calculator Venituri 1/11/2017 4:50:22 PM

  Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilitădecât o singură perioadă de probă.  Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în careacesta debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să prestezeactivitatea într-un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.

Cum se impoziteaza tichetele cadou care depasesc suma de 150 lei, oferite angajatilor?

Venituri salarii 1/10/2017 1:48:50 PM
 • Calculator Venituri 1/10/2017 3:50:13 PM Suma de bani care depășește 150 de lei va fi considerată ca venit salarial și pe ea se vor aplica impozit pe venit și contribuții sociale.

Angajatorul este obligat să elibereze salariatului o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată şi salariul?

Venituri salarii 1/3/2017 1:33:01 PM
 • Calculator Venituri 1/3/2017 5:32:12 PM

  Potrivit prevederilor art.34 alin (5) din Legea 53/2003 – Codul Muncii,republicată, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligatsă elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durataactivităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art.8 alin (3) lit.a) şi b) din H.G. nr. 500din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, la solicitarea scrisăa salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia: 

  a) copii ale documentelor existente în dosarul personal; 

  b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare lapersoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta,durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cumrezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de cel mult15 zile de la data solicitării. Documentele sunt eliberate în copie certificată dereprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajatorpentru conformitate cu originalul.

Avansul de salariu se declara in declaratia 112?

Venituri salarii 12/29/2016 10:48:39 AM
 • Calculator Venituri 12/29/2016 11:00:57 AM

  In declaratia 112, in sectiunea E3 se declara venitul brut, contributiile sociale obligatorii, contravaloarea tichetelor de masa, numarul de persoane in intretinere, deducerile personale, venitul baza de calcul a impozitului si impozitul.

  Informatia despre avansul din salariu nu se regaseste in structura declaratiei si aceasta suma nu se transmite catre ANAF.

Dacă un salariat săvârșește o abatere disciplinatară trebuie să se înceapă nepărat și cercetarea disciplinară?

Venituri salarii 12/20/2016 12:01:37 PM
 • Calculator Venituri 12/20/2016 5:55:46 PM În acest caz cercetarea disciplinară este obligatorie, sub sancțiunea nulității absolute.

Când este posibilă compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat?

Venituri salarii 12/13/2016 5:30:50 PM
 • Calculator Venituri 12/14/2016 5:20:27 PM Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat se poate realiza doar în cazul încetării contractului individual de muncă.

Care este durata minimă a concediului de odihnă anual?

Venituri salarii 12/6/2016 12:18:10 PM
 • Calculator Venituri 12/6/2016 4:35:15 PM Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.

Care e autoritatea care asigură aplicarea controlului în domeniul relațiilor de muncă?

Venituri salarii 11/22/2016 11:58:07 AM
 • Calculator Venituri 11/22/2016 5:43:45 PM

  Inspecţia Muncii este autoritatea de stat, prin care se asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei şi instituţia care acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, atribuţii reglementate de Legea nr.108/1999 republicată, pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii.

Când încetează CIM-ul unui salariat care îndeplineşte condiţiile de pensionare?

Venituri salarii 11/15/2016 10:27:01 AM
 • Calculator Venituri 11/15/2016 5:32:34 PM

  Un contract de muncă individual înceteaza atunci când se ajunge la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. În cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate, pensiei anticipate parțiale și pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, încetarea se face la data comunicării deciziei de pensie.

Care este baza legala a neimpozitarii concediilor medicale pentru sarcina si lehuzie si cel pentru ingrijire copil bolnav?

Venituri salarii 11/11/2016 9:44:06 PM
 • Calculator Venituri 11/11/2016 9:45:50 PM

  Baza legala a neimpozitarii indemnizatiei concediului medical care au cod 08 si 09 o reprezinta art. 42 Venituri neimpozabile (din Codul Fiscal)

  In inţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile: 
  a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, CU EXCEPTIA INDEMNIZATIILOR PENTRU INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA. Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi ingrijirea copilului bolnav, potrivit legii.

O persoană poate să cumuleze mai multe funcții?

Venituri salarii 11/1/2016 10:07:55 AM
 • Calculator Venituri 11/1/2016 4:32:54 PM Orice angajator are dreptul să muncească la angajatori diferiți sau la acelasi angajator, pe baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Excepție fac situațiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilități pentru cumulul unor funcții. (Art. 35 alin (1) si (2) din legea 53/2003)

Perioada de șomaj este considerată vechime în muncă?

Venituri salarii 10/25/2016 3:10:59 PM
 • Calculator Venituri 10/25/2016 6:08:24 PM Atât timp cât drepturile aferente nu s-au primit sub legea 1/1991, art. 15 (perioada pentru care un om este îndreptățit să primească ajutor de șomaj sau de integrală profesională constituie vechime în muncă și în aceeași unitate), aceste perioade nu sunt recunoscute de lege ca fiind vechime în muncă.

Cate zile de concediu i se cuvine unui angajat cu 4 ore pe zi?

Venituri salarii 10/18/2016 10:03:28 AM
 • Calculator Venituri 10/21/2016 2:46:48 PM

  Concediul de odihnă pentru un salariat angajat cu contract de muncă individiual cu timp 4 ore pe zi, este de minim 20 de zile lucrătoare atât timp cât în contractul de muncă colectiv nu se stipulează o clauză mai favorabilă pentru salariat.

Cate zile de concediu de odihna trebuie sa acord anual angajatilor?

Venituri salarii 10/17/2016 9:58:57 AM
 • Calculator Venituri 10/21/2016 2:46:41 PM

  Trebuie sa acordati angajatilor numarul de zile de concediu specificat si agreat in contractul individual de munca, dar nu mai putin de 20 de zile anual conform Codului Muncii. 

Se pot plati salariile in numerar?

Venituri salarii 10/21/2016 10:11:15 AM
 • Calculator Venituri 10/24/2016 10:39:03 AM

  Potrivit Legii 70 din 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerarşi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată s-au introdus o serie de plafoane privind incasarile si platile in numerar.
  La art (1) se previzeaza ca operaţiunile de incasari/plăţi efectuate de persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar.
  Limitele pe scurt sunt : 5.000 lei /persoana pentru încasări/plati  (exceptie fac magazinele cash and carry unde plafonul este de 10.000 lei, plafon zilnic de 5.000 lei  pentru plăţi din avansuri spre decontare (plafon stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare).

  Art. 5 alin. (d) prevede ca plafoanele-limită prevăzute de prezentul capitol nu se aplică pentru următoarele operaţiuni: retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de BNR pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege.

  Altfel spus, retragerea de numerar de la banca pentru plata salariilor nu este supusa plafonului.

  Dar daca exista deja un sold in casieria unitatii si nu este necesara retragerea de la banca ?

  Solutia ar fi rularea numerarului prin banca- adica depunerea în conturile deschise la instituţiile de credit si apoi retragerea pentru plata salariilor.

  O alta solutie ar putea fi data de art. 4 alin (4) care prevede ca operaţiunile de plăţi în numerar efectuate către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană.

  Astfel , daca salariul net/persoana nu este mai mare de 10.o00 lei, atunci consideram ca plata salariilor s-ar putea incadra la “alte drepturi” conform acestui art. 4 alin (4).

Ce sunt fluturasii de salariu?

Venituri salarii 10/20/2016 10:04:51 AM
 • Calculator Venituri 10/21/2016 10:11:06 AM

  Fluturașul de salariu este un document eliberat de către angajator pentru informarea angajatului la plata salariatului acestuia, nefiind obligatoriu de dat prin legislație. Pe fluturaș sunt trecute atât salariul brut, cât și cel net.

Care este dovada ca am platit salariile angajatilor?

Venituri salarii 10/19/2016 10:11:24 AM
 • Calculator Venituri 10/21/2016 5:28:06 PM

  Dovada plății salariului se face prin semnarea statelor de plată, extras de bancă (în cazul virării banilor pe card) dar și prin alte documente care demonstrează plata către salariat.

in iulie am primit avans pentru august, unde se declara acest avans la anaf, in luna iulie sau august?

venituri declarate la anaf
Venituri salarii 10/15/2016 4:09:51 PM
 • Calculator Venituri 10/21/2016 2:46:16 PM

  In declaratia 112 prin care se declara veniturile catre ANAF, nu se regasesc informatii despre avans. Avansul primit de dumneavoastra din salariul lunii august a fost inregistrat in calcului salarial aferent lunii august.

De ce 2 dintre salariatii care au acelasi brut obtin un salariu net diferit?

Venituri salarii 10/14/2016 10:11:44 AM
 • Calculator Venituri 10/17/2016 9:58:31 AM

  Cauza este faptul ca difera numarul de  persoane aflate in intretinere in functie de care se aplica o deducere  la calculul impozitului pe venitul din salarii.


Ce taxe platesc in plus daca acord tichete de masa angajatilor?

Venituri salarii 10/13/2016 10:03:42 AM
 • Calculator Venituri 10/14/2016 4:31:33 PM

  Acordarea tichetelor de masa nu afecteaza contributiile angajatorului. 

  Contravaloarea impozitului pentru suma reprezentand tichete de masa este suportata de catre angajatul care beneficiaza de acest drept in natura.


Care este valoarea unui tichet de masa pe 2016?

Venituri salarii 10/12/2016 10:20:06 AM
 • Calculator Venituri 10/13/2016 1:41:52 PM

  Pentru semestrul I din 2016, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,57 de lei.

Veniturile din activitati de cercetare sunt supuse impozitarii?

Venituri salarii 10/11/2016 4:13:38 PM
 • Calculator Venituri 10/11/2016 4:15:25 PM

  Potrivit Ordonantei de Urgenta 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal sireglementarea unor masuri financiar-fiscale, sunt exceptate de la impozitare veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor, ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, in condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei naţionale si cercetarii stiintifice, al ministrului economiei, comertului şi relatiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor varstnice si al ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale.

  Incadrarea in activitati de cercetare , precum si modul de calcul al impozitului pe venit sunt reglementate de Ordinul nr. 4947/899/2018/1840/906/2016.

Ce documente sunt obligatorii la angajare?

Venituri salarii 10/11/2016 10:01:24 AM
 • Calculator Venituri 10/12/2016 12:02:13 PM

  Documentele ce trebuie incluse in dosarul personal al salariatului sunt urmatoare:

  1. cartea/buletinul de identitate

  2. acte de studii si calificare

  3. avizul medical

  4. curriculum vitae

  5. acte stare civila

  6. contractul individual de munca

  7. fisa postului

  8. fisa de aptitudini

  9. certificatul de cazier judiciar (daca este cazul)

  10. recomandare de la ultimul loc de munca/nota de lichidare (dupa caz)

  11. pentru deducerea personala copii de pe actele de nastere ale copiilor

  12. declaratie pe proprie raspundere cu privire la functia de baza

  13. declaratie pe proprie raspundere pentru persoane in intretinere

  14. instruirea introductiv-generala

  15. instruirea la locul de munca

  16. dovada luarii la cunostinta a continutului Regulamentului Intern

Ce procent de taxe se plateste la buget pentru un salariat?

Venituri salarii 10/10/2016 9:56:52 AM
 • Calculator Venituri 10/11/2016 5:51:55 PM

  Cotele de taxe ce trebuiesc plătite de către angajator și angajat sunt următoarele (conform Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru si Legea bugetului de stat):

  ANGAJATOR:

  CAS: 15,8% – conditii normale de munca, 20,8% – conditii deosebite de munca, 25,8% – conditii speciale de munca

  CASS: 5.2%

  SOMAJ: 0.5%

  CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII: 0.85%

  FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE: 0.25%


  ANGAJAT:

  CAS: 10,5 % – conditii normale de munca, 10,5% – conditii deosebite de munca, 10,5% – conditii speciale de munca

  CASS: 5.5%

  SOMAJ: 0.5%

  IMPOZIT PE VENITURILE DIN SALARIII: 16% din salariul brut fără CAS, CASS, Somaj și deducerea legală

Inchide
Inchide