</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Totul despre Contractul colectiv de munca: Negociere, clauze, valabilitatea, importanta si limitele sale

Totul despre Contractul colectiv de munca: Negociere, clauze, valabilitatea, importanta si limitele sale

Contractul colectiv de munca este o conventie incheiata intre angajator si salariati prin reprezentantul lor legal, prin care se stabilesc clauzele legate de programul de lucru, salarizare, precum si drepturile si obligatiile care decurg din raporturile de munca. In continuare, poti citi despre cadrul legal pentru contractul colectiv de munca, detalii legate de partile implicate, care sunt componentele unui contract colectiv de munca si cum decurge negocierea/renegocierea contractului.

Cadru legislativ

Contractul colectiv de munca este reglementat prin Legea dialogului social nr. 62/2011 si Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Legea nr. 62/2011 defineste contractul colectiv de munca, ofera informatii despre partile implicate, negocierea si incheierea contractului, valabilitatea acestuia, precum si despre situatiile care impun modificarea sau suspendarea sa.

In completarea sa vine titlul VIII din Codul Muncii, care ofera o definitie pe larg a contractului colectiv de munca, drept „conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronală, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca”. Tot aici este prevazuta obligativitatea negocierii colective la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 salariati.

Legea nr. 62/2011 privind dialogul social este, poate, cea mai ampla, intrucat ofera un cadru complet privind negocierea si renegocierea contractului colectiv de munca, efectele acestuia, detalii privind reprezentarea partilor la negociere, incheierea contractului, precum si executarea, modificarea, suspendarea si incetarea sa.

In cele din urma, Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 discuta despre valabilitatea contractului colectiv de munca pe timpul starii de alerta. Potrivit acestei legi, valabilitatea contractului colectiv de munca si a acordurilor colective de munca se prelungeste pe durata starii de alerta si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acesteia. In plus, alineatul (2) din articolul nr. 20, sectiunea a 3-a, capitolul II, precizeaza ca negocierile colective trebuie sa inceapa in termen de 45 de zile de la incetarea starii de alerta.

Partile contractului colectiv de munca

Contractul colectiv de munca trebuie semnat de catre cele doua parti: angajator sau organizatia patronala, pe de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate sau de catre o alta forma legala de reprezentare, de cealalta parte.

Potrivit Legii dialogului social, organizatia patronala este definita ca „organizatia patronilor, autonoma, fara caracter politic, infiintata in baza principiului liberei asocieri, ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, constituita in scopul apararii si promovarii drepturilor si intereselor comune ale membrilor sai, prevazute de dispozitiile legale in vigoare, pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si de statutele proprii”.

Angajatorul este definit ca „persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca ori raport de serviciu”.

De cealalta parte, sindicatul reprezinta „forma de organizare voluntara a angajatilor, in scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale in relatia cu angajatorul”.

Potrivit Codului Muncii, in cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.

Principalele clauze ale contractului colectiv de munca

Contractul colectiv de munca stabileste drepturi si obligatii in limitele prevazute de legislatia in vigoare. Ca urmare a contractului colectiv de munca, orice contract individual de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin contractul colectiv.

Documentul are drept obiectiv ca cele doua parti sa ajunga la un numitor comun, iar contractul colectiv de munca este dovada faptului ca cele doua parti sunt dispuse sa faca un compromis pentru binele general.

Conform Codului Muncii, contractul colectiv de munca are libertatea de a reglementa:

 • verificarea aptitudinilor inainte de angajare;
 • conditiile decontarii cheltuielilor de transport si cazare;
 • acordarea de indemnizatii in cazul angajatilor care calatoresc in interes de serviciu sau sunt detasati;
 • conditiile suspendarii contractului individual de munca in cazul absentei nemotivate.

Componentele contractului colectiv de munca

Conform art. 229 din Codul Muncii, prin contractul colectiv de munca se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Un contract colectiv de munca este un document amplu, care poate include urmatoarele elemente:

 • Partile contractuale, angajatorul si salariatii, prin reprezentantii lor;
 • Dispozitii generale care privesc durata contractului si obligativitatea respectarii sale;
 • Scurt rezumat al negocierii contractului colectiv de munca;
 • Informatii despre incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca;
 • Conditii de munca;
 • Informatii despre protectia muncii;
 • Date despre salarizare si alte drepturi salariale;
 • Informatii despre programul de lucru, timpul de odihna si zilele libere potrivit legislatiei in vigoare;
 • Formarea si perfectionarea profesionala;
 • Dispozitii finale.

Anexa contractului colectiv de munca

Anexa contractului colectiv de munca poate contine capitole referitoare la:

 • Grila de salarizare;
 • Regulamentul intern;
 • Planul de formare profesionala;
 • Procesul-verbal de negociere a contractului colectiv de munca.

Negocierea si renegocierea contractelor colective de munca

Potrivit legislatiei in vigoare, negocierea contractelor colective de munca nu este obligatorie, insa poate deveni, doar la nivel de unitate, daca aceasta are cel putin 21 de salariati. Intr-un astfel de caz, initiativa negocierii revine angajatorului sau organizatiei patronale.

Negocierile trebuie incepute cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea expirarii contractelor colective de munca sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractele colective de munca.

In cazul in care angajatorul sau organizatia patronala nu initiaza negocierea pentru contractul colectiv de munca, aceasta va incepe printr-un cerere scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii. In termen de cinci zile calendaristice de la declansarea procedurii de negociere, angajatorul sau organizatia patronala are obligatia sa convoace partile implicate in vederea negocierii contractului colectiv de munca.

In timpul primei sedinte de negociere, se stabilesc informatiile publice si cu caracter confidential pe care angajatorul le pune la dispozitia reprezentantilor angajatilor sau delegatilor sindicali, potrivit legii, precum si data pana la care urmeaza a fi indeplinita aceasta obligatie.

Angajatorul/organizatia patronala are obligatia sa puna la dispozitia reprezentantilor angajatilor sau a delegatilor sindicali cel putin informatii despre:

 • Situatia economico-financiara la zi;
 • Situatia ocuparii fortei de munca.

Tot in cadrul primei sedinte de negociere, partile trebuie sa consemneze in procesul-verbal urmatoarele informatii:

 • Componenta nominala a echipelor de negociere, pentru fiecare parte, in baza unei imputerniciri scrise;
 • Nominalizarea persoanelor alese pentru a semna contractul colectiv de munca;
 • Durata maxima a negocierilor, convenita de parti;
 • Locul si calendarul reuniunilor;
 • Dovada reprezentativitatii partilor participante la negocieri;
 • Dovada convocarii tuturor partilor indreptatite sa participe la negociere;
 • Alte detalii legate de negocierea contractului colectiv de munca.
 • Data la care se desfasoara prima sedinta de negociere este considerata cea la care au fost declansate negocierile.

De asemenea, pentru fiecare sedinta de negociere, se va incheia cate un proces-verbal semnat de reprezentantii partilor, in care se va consemna continutul negocierilor.

Durata negocierilor colective nu poate depasi 60 de zile calendaristice, decat cu acordul partilor. In plus, contractele colective de munca pot prevedea renegocierea periodica a oricaror clauze convenite intre parti.

Pentru a se asigura participarea la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate, grup de unitati si unitati, angajatorul sau organizatia patronala trebuie sa transmita tuturor partilor indreptatite sa negocieze anuntul privind intentia de incepere a negocierii colective. Daca angajatorul sau organizatia patronala nu a initiat negocierile, organizatia sindicala/reprezentantii angajatilor pot initia negocierile si transmite tuturor partilor implicate intentia de negociere a contractului colectiv de munca.

Faptul de a nu invita toate partile indreptatite la negocierea contractului colectiv de munca reprezinta un motiv intemeiat de neinregistrare a contractului colectiv de munca negociat.

Anuntul trebuie transmis in forma scrisa tuturor partilor indreptatite sa negocieze cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii negocierilor. Partile sunt obligate sa confirme in scris primirea anuntului si acceptul sau refuzul invitatiei de participare la negociere. Lipsa unui raspuns scris, coroborata cu prezentarea dovezii de invitatie la negocieri, este interpretata ca un refuz de participare la negocieri.

Contractul colectiv de munca si actele aditionale la acestea trebuie incheiate in forma scrisa si se inregistreaza prin grija partilor, conform urmatoarelor indicatii:

 • Contractul colectiv de munca - la nivel de unitate si la inspectoratul teritorial de munca;
 • Contractele colective de munca, incheiate la nivelul grupurilor de unitati si al sectoarelor de activitate - la Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social.

Dosarul intocmit pentru inregistrarea contractului colectiv de munca trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

Contractul colectiv de munca in original, redactat intr-un numar de exemplare egale cu numarul partilor plus unul pentru depozitar;

 • Dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negocierea contractului colectiv de munca;
 • Imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca;
 • Dovezile de reprezentativitate ale partilor;
 • Procesele-verbale ale negocierilor, redactate intr-un numar de exemplare egale cu numarul partilor plus unul pentru depozitar, continand pozitia partilor;
 • Mandate speciale ale reprezentantilor organizatiilor patronale reprezentative la nivel de sector de activitate sau ale reprezentantilor organizatiilor sindicale membre ale confederatiilor sindicale, pentru contractele colective de munca incheiate la nivel de sector de activitate.

Valabilitatea contractului colectiv de munca

Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada cuprinsa intre 12 si 24 de luni si poate fi prelungit o singura data, cu acordul ambelor parti, pe o perioada de cel mult 12 luni.

In cazul in care intr-o unitate nu exista contract colectiv de munca, partile pot conveni negocierea sa in orice moment.

De asemenea, contractele colective de munca intra in vigoare de la data inregistrarii lor la autoritatea competenta sau la o data ulterioara, potrivit conventiei la care au ajuns partile. In plus, contractele colective de munca la nivel de sectoare de activitate sau grupuri de unitati, precum si actele aditionale ale acestora vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a V-a, prin implicarea partilor semnatare.

Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social sau, dupa caz, inspectoratul teritorial de munca va inregistra contractele colective de munca, in urma verificarii indeplinirii conditiilor prevazute de legislatia in vigoare. Daca acestea nu sunt indeplinite, contractele sunt restituite partilor semnatare pentru a realiza modificarile necesare.

In cazul conditiilor speciale din starea de alerta, contractele colective de munca se prelungesc cu 90 de zile dupa incetarea starii de alerta, conform legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Cu toate acestea, partile sunt obligate sa demareze negocierile in termen de 45 de zile de la incetarea starii de alerta.

Un contract colectiv de munca poate inceta:

 • la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost creat, daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia, in conditiile legii;
 • prin acordul partilor;
 • daca societatea este dizolvata sau lichidata judiciar.

Contractul colectiv de munca nu poate fi denuntat unilateral.

Importanta contractului colectiv de munca

Incheierea contractului colectiv de munca este importanta mai ales din prisma promovarii unor relatii de munca echitabile.

Mai mult, intocmirea sa asigura mentinerea securitatii sociale a salariatilor, iar aducerea sa la cunostinta tuturor angajatilor contribuie la limitarea conflictelor de munca.

Desi exista legislatia muncii, reprezentata prin Codul Muncii, aplicarea sa prin contractele colective de munca si, mai apoi, prin contractele individuale de munca, promoveaza pacea sociala intre angajatori si salariati.

Limitele contractului colectiv de munca

Legea nr. 62/2011 privind dialogul social mentioneaza si limitele efectelor contractului colectiv de munca. Astfel, in articolul nr. 133, se mentioneaza ca un contract colectiv de munca produce efecte:

 • pentru toti angajatii din unitate, in cazul contractelor colective de munca incheiate la acest nivel;
 • pentru toti angajatii incadrati in unitatile care fac parte din grupul de unitati pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca;
 • pentru toti angajatii incadrati in unitatile din sectorul de activitate pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca si care fac parte din organizatiile patronale semnatare ale contractului.

Un caz particular vizeaza contractele colective de munca din sectorul bugetar. In acest caz, articolul nr. 138 din Legea nr. 62/2011 spune ca un contract colectiv de munca pentru sectorul bugetar nu poate fi negociat in ceea ce priveste clauzele referitoare la drepturile in bani si in natura, altele decat cele prevazute de legislatie pentru categoria respectiva de personal.

In continuare, se precizeaza ca un contract colectiv de munca la stat se negociaza dupa aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale ordonatorilor de credite, in limitele si conditiile stabilite prin acestea. In plus, „drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin lege in limite precise, care nu pot constitui obiect al negocierilor si nu pot fi modificate prin contracte colective de munca. In cazul in care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale intre limite minime si maxime, drepturile salariale concrete se determina prin negocieri colective, dar numai intre limitele legale”.

Intocmirea unui contract colectiv de munca ajuta la mentinerea unor rapoarte de munca echitabile. Documentul are in vedere drepturile si indatoririle angajatorului si ale salariatilor, iar prin aducerea la cunostinta a acestora, ambelor parti li se diminuează numarul conflictelor la locul de munca.

Sursa foto: Shutterstock

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide