</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Contractul de munca temporara - ce este și care sunt prevederile sale

Contractul de munca temporara - ce este și care sunt prevederile sale

Contractul de munca temporara reprezinta o particularitate a contractului individual de munca, incheiat intre agentul de munca temporara si salariatul temporar pe o perioada determinata, numita conform legislatiei in vigoare, misiune. Fie ca esti salariat, fie ca lucrezi la departamentul de resurse umane, poti afla, in cele ce urmeaza, care sunt elementele obligatorii ale unui contract de munca temporara, cat dureaza, ce informatii sunt necesare pentru munca in strainatate, precum si cum arata un contract de munca temporara.

Cadru legislativ

Contractul de munca temporara este reglementat prin articolului 94 din Codul Muncii. Potrivit acestuia, salariatul temporar incheie un contract de munca temporara cu un agente de munca temporara si se angajeaza sa lucreze la dispozitia si sub supravegherea utilizatorului. Agentul de munca temporara este o persoana juridica, autorizata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, care incheie contracte de munca temporara intre salariat si utilizator. Acesta din urma poate fi o persoana fizica sau juridica, pentru care si sub supravegherea caruia munceste temporar un salariat temporar.

Ce elemente trebuie sa cuprinda un contract de munca temporara

Spre deosebire de alte forme de contracte individuale de munca, un contract de munca temporara trebuie sa includa urmatoarele elemente:

 • Identitatea celor doua parti, salariatul temporar si agentul de munca temporara;
 • Locul de munca;
 • Obiectul contractului (misiunea de munca temporara);
 • Sediul sau domiciliul angajatorului;
 • Durata contractului;
 • Durata perioadei de proba (daca este cazul);
 • Durata programului de munca;
 • Ocupatia si atributiile postului;
 • Salariul de baza si alte venituri asimilate;
 • Criterii de evaluare a activitatii profesionale a salariatului;
 • Perioada la care se face plata salariatului;
 • Riscurile postului;
 • Conditii de acordare a preavizului, precum si durata acestuia;
 • Durata concediului de odihna;
 • Data de la care contractul urmeaza a intra in vigoare.

Conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea

Misiunea se desfasoara prin indeplinirea unor conditii respectate de ambele parti. Acestea includ informatii referitoare la conditiile de munca, durata muncii temporare, durata concediului, drepturile salariale, securitatea si sanatatea muncii, cazurile in care se suspenda sau inceteaza contractul de munca temporara. In general, aceste conditii sunt semnalate in contractul de munca temporara. Mai jos este un model de contract de munca temporara:

Nume Angajator ..........................................................

Adresa

.................................................................................

Inregistrata la Registrul Comertului din ...... sub nr. J.../...../..... C.U.I. ....................................................................................

Telefon:...............................

Fax:......................................

CONTRACT DE MUNCA TEMPORARA

Data incheierii contractului .............................

Partile contractului:

Agent de munca temporara persoana juridica cu sediul in................................, str. ........................... nr. ......, sector/judet ............., inregistrata la Registrul Comertului din ...................... sub nr. J.../..../..., C.U.I. ......................, telefon ...................., reprezentata legal prin dna/dl ....... in calitate de director general/administrator

Si

Salariatul/salariata temporar(a) – dl/dna ...................................... domiciliat/domiciliata in localitatea ........................................, str. .................................. nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ..... sector/judetul ............................ posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria .............. nr. .......... eliberat/eliberata de ............... la data de ...................... CNP ..................... autorizatie de munca seria ....... nr. ............... din data de ......................... detinand calificarea de ......................, am incheiat prezentul contract de munca temporara in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

Art. 1. Obiectul contractului

Misiunea de munca temporara consta in ..........................................................................

Utilizatorul prezentei misiuni de munca temporara este S.C. ........................................, inregistrata la Registrul Comertului din ......... sub nr. ..........., cod fiscal .........., telefon ....................

Art. 2. Durata contractului

Durata prezentului contract de munca temporara este de ............... luni, pe perioada cuprinsa intre data de .................................. si data de ................................. .

Contractul va putea fi prelungit, pentru cauze determinate de .................................., pentru o perioada de maximum ..................... luni.

Art. 3. Locul de munca

Activitatea se desfasoara la sediul utilizatorului din localitatea ....................... str. ........................ nr. ....... .

Art. 4. Felul muncii

Meseria: .........................., conform Clasificarii ocupatiilor din Romania, cod: ............................ .

Art. 5. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

Art. 6. Conditii de munca

Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.

Art. 7. Durata muncii

O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/saptamana.

Nu se efectueaza ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

Art. 8. Concediul

Durata concediului anual de odihna este de ................... zile lucratoare.

Art. 9. Salariul temporar:

Salariul de baza lunar brut: .................................. lei

Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Data/datele la care se plateste salariul sunt ................... si .................. ale fiecarei luni.

Art. 10. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:

a) echipament individual de protectie;

b) echipament individual de lucru.

Art. 11. Alte clauze:

a) perioada de proba este de ................ zile;

b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de .......................zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de munca;

c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de .............................. zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de munca.

Art. 12. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Salariatul temporar are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

c) dreptul la concediu de odihna anual;

e) dreptul la securitate si sanatate in munca;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

f) dreptul la formare profesionala.

2. Salariatului temporar ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitatea utilizatorului;

e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3. Agentul de munca temporara are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) sa aplice sanctiuni disciplinare.

4. Agentului de munca temporara ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat temporar a solicitantului;

e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

Art. 13. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ...../................. la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului......../Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului de munca temporara impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Art. 14. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract de munca temporara sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Director general/Administrator

Cuantumul si modalitatile remuneratiei salariatului temporar

Pe toata durata misiunii, salariatul temporar beneficiaza de remuneratie platita de agentul de munca temporara. Potrivit Codului Muncii, salariul este stabilit prin negociere intre angajatul temporar si agentul de munca temporara.

Agentul de munca temporara este cel care retine si vireaza contributiile si impozitele datorate de salariatul temporar bugetului statului. Mai mult, daca agentul de munca nu vireaza salariul in termen de 15 zile calendaristice de la data la care se obliga in contractul de munca temporara, obligatiile financiare trebuie suportate de utilizator.

Durata pe care poate fi incheiat un contract de munca temporara

Potrivit legislatiei in vigoare, contractul de munca temporara poate dura cel mult 36 de luni si depinde de durata misiunii pentru care este angajat salariatul. Ca regula generala, o misiune nu poate depasi 24 de luni, insa un salariat poate solicita, prin contractul semnat, realizarea mai multor misiuni. Prelungirea contractul de munca temporara poate fi reglementata prin documentul insusi sau printr-un act aditional.

Duratele perioadelor de proba in functie de durata misiunii

Pe langa durata misiunii, un alt aspect important vizeaza durata perioadei de proba. Aceasta trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

 • In cazul unui contract de munca temporara care se incheie pe o perioada mai mica de o luna, perioada de proba trebuie sa fie de cel mult doua zile lucratoare;
 • In cazul unui contract de munca temporara cuprins intre 1 si 3 luni, perioada de proba poate dura maximum cinci zile lucratoare;
 • In cazul unui contract de munca temporara incheiat pe o perioada de 3-6 luni, durata perioadei de proba se poate intinde pe cel mult 15 zile lucratoare;
 • In cazul unui contract de munca temporara de sase luni, perioada de proba este de maximum 20 de zile lucratoare;
 • In cazul unui contract de munca temporara mai mare de sase luni, perioada de proba poate fi de cel mult 30 de zile lucratoare.

Prevederi de comunicat angajatului de catre angajator in cazul in care misiunea se desfasoara in strainatate

Pentru misiunile desfasurate in strainatate, angajatorul trebuie sa furnizeze salariatului urmatoarele informatii:

 • Date referitoare la ocupatia si sarcinile de lucru;
 • Durata angajarii, conditiile de angajare si de incetare a angajarii;
 • Plata pe ora sau salariul lunar, moneda in care se efectueaza plata, modalitatile de plata, precum si datele platilor;
 • Durata si drepturile banesti aferente concediului de odihna;
 • Informatii referitoare la taxe, impozite si contributii si asigurarea evitarii dublei perceperi a contributiei la asigurarile sociale;
 • Asigurarea medicala si de viata pentru romani, in conditii similare cu cetatenii din tara de destinatie;
 • Masuri de sanatate si securitatea muncii;
 • Acordarea de despagubiri in cazurile de accidente de munca sau deces;
 • Durata timpului de munca si a perioadelor de repaus;
 • Conditii de transport si repatriere a salariatilor in caz de accidente profesionale sau deces;
 • Date de contact pentru ambasada sau consulatul Romaniei in statul de destinatie;
 • Conditii de cazare sau inchiriere a unei locuinte;
 • Obiceiurile locului sau alte aspecte specifice care pot pune in pericol libertatea, siguranta sau viata angajatilor temporari romani.

Interdictii

Munca temporara presupune si existenta unor interdictii:

 • Utilizatorului ii este interzis sa apeleze la un agent de munca temporara atunci cand salariatul temporar are contractul suspendat sau participa la greva;
 • Agentul de munca temporara trebuie sa fie autorizat de autoritatile statului deoarece nu orice persoana juridica poate oferi servicii de mediere intre potentialii salariati si utilizatori;
 • Orice clauza din contract cu privire la reangajarea salariatului dupa trecerea perioadei maxime de 36 de luni este nula;
 • Angajatului de munca temporara ii este interzisa perceperea unei taxe de la salariatii temporari in vederea recrutarii pentru un nou loc de munca temporar sau pentru incheierea unui contract de munca temporara.

Incheierea contractului

Potrivit articolului nr. 95 din Codul Muncii, contractul de munca temporara poate inceta in urmatoarele cazuri:

 • In momentul terminarii misiunii specificate in contract;
 • Daca utilizatorul renunta la serviciile salariatului inainte de incheierea misiunii, dar in conformitate cu prevederile contractului de munca temporara.

In cazul in care un contract de munca temporara se incheie inaintea terminarii misiunii, agentul de munca temporara trebuie sa respecte in continuare obligatiile contractuale fata de utilizator si sa furnizeze un nou salariat temporar, daca acest lucru este posibil.

Intocmirea unui contract de munca temporara este esentiala pentru protejarea angajatilor (temporari) si poate fi utila in cazul unor probleme spontane, pe timp de greva sau in cazul existentei unor accidente de munca. In special pentru lucratorii sezonieri, un astfel de contract ar trebui sa fie obligatoriu inainte de plecarea spre destinatie.

Sursa foto: Shutterstock

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide