</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Furnizorii de formare profesionala care vor sa desfasoare programe in sistem online trebuie sa se autorizeze

by Maria Ciudin , 30 iul 2020 Administrare de personal / COVID-19
Furnizorii de formare profesionala care vor sa desfasoare programe in sistem online trebuie sa se autorizeze

In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line.

Ordinul nr. 1149/2020 aproba domeniile de activitate pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare in vederea desfasurarii programelor de formare profesionala autorizate in sistem on-line, procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala, precum si instructiunile privind notificarea pentru desfasurarea programelor de formare profesionala in sistem on-line de catre furnizorii de formare profesionala autorizati.

Domeniile de activitate pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare in vederea desfasurarii programelor de formare profesionala autorizate in sistem on-line sunt urmatoarele:

I. Pentru pregatirea teoretica:

Toate programele de formare profesionala autorizate de initiere, specializare, perfectionare, precum si cele de calificare de nivel 2, 3, 4, conform Cadrului national al calificarilor, cu exceptia celor de nivel 1.

II. Pentru pregatirea practica

1. Competente-cheie:

a) competente de comunicare in limba romana si in limba materna, in cazul minoritatilor nationale;

b) competente de comunicare in limbi straine;

c) competente de baza de matematica, stiinte si tehnologie;

d) competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere;

e) competente sociale si civice;

f) competente antreprenoriale;

g) competente de sensibilizare si de expresie culturala;

h) competenta de a invata sa inveti.

2. Activitati financiare, bancare, de asigurari (inclusiv contabilitate)

3. Administratie si servicii publice (inclusiv programele din domeniul resurselor umane si managementului)

4. Economie sociala

5. Tehnologia informatiei, comunicatii, posta

6. Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport

7. Protectia mediului

8. Electrotehnica, automatica, electronica

9. Mass-media, edituri si tipografie

Autorizarea programelor de formare profesionala derulate on-line se poate face doar pentru domeniile de mai sus.

In ceea ce priveste procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line, aceasta este prevazuta in Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1149/2020.

Furnizorii de formare profesionala care doresc sa organizeze programe de specializare sau perfectionare in sistem on-line, pentru care elibereaza certificate de absolvire cu recunoastere nationala, trebuie sa se autorizeze in conditiile prezentei proceduri.

Pentru a se supune autorizarii in vederea organizarii de programe on-line, furnizorii de formare profesionala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

a) sa fie legal constituiti;

b) sa aiba prevazute in statut sau, dupa caz, in actul de infiintare activitati de formare profesionala;

c) sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate, potrivit legislatiei in vigoare.

Furnizorii de formare profesionala care depun certificate fiscale cu datorii au obligatia de a depune si o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma faptul ca vor achita toate datoriile pana la data de 15 decembrie 2020, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, si ca vor depune certificatul fiscal care sa ateste prevederile alin. (1) lit. c).

Dovada indeplinirii conditiei de eligibilitate se depune pana la data de 31 ianuarie 2021; in caz contrar autorizatia se retrage de drept.

Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani.

Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala in vederea autorizarii au in vedere urmatoarele elemente:

a) programul de formare profesionala;

b) resursele necesare desfasurarii programului de formare profesionala;

c) experienta furnizorului de formare profesionala si rezultatele activitatii lui anterioare obtinerii autorizarii sau in alte programe de formare profesionala pe care le-a realizat, daca este cazul.

In vederea autorizarii, programul de formare profesionala trebuie sa cuprinda:

a) datele de identificare a programului de formare profesionala;

b) conditiile de acces;

c) obiectivele exprimate in competentele profesionale ce urmeaza sa fie dobandite de fiecare persoana care urmeaza programul de formare profesionala, in concordanta cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national;

d) durata de pregatire;

e) locul de desfasurare;

f) formele de organizare on-line a programului de formare profesionala, instrumentele folosite si modalitatea de efectuare a prezentei participantilor;

g) planul de pregatire;

h) numarul de participanti;

i) procedura de evaluare a programului de formare profesionala;

j) programa de pregatire;

k) modalitatile de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala;

l) modalitatile de inregistrare si stocare a activitatilor de formare derulate in sistem on-line, precum si a activitatii fiecarui participant la program.

Resursele necesare desfasurarii programelor de formare profesionala sunt:

a) resurse umane;

b) resurse materiale;

c) resurse financiare.

Furnizorul de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca dispune de baza materiala necesara pentru desfasurarea programului de formare profesionala in sistem on-line:

a) furnizorul de formare profesionala trebuie sa ii asigure fiecarui participant la programul de formare profesionala posibilitatea sa isi desfasoare activitatea teoretica sau practica si totodata sa fie supravegheat si indrumat de catre formator;

b) fiecarui participant la programul de formare profesionala i se asigura echipamentele necesare desfasurarii in conditii optime a programului de formare, daca acestia declara ca nu le detin;

c) fiecare participant la programul de formare profesionala are acces individual la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/Manualul cursantului poate fi distribuit participantilor la programul de formare profesionala si sub forma de fascicule, pe masura parcurgerii programei de pregatire;

d) dupa caz, furnizorul de formare profesionala pune la dispozitie participantilor la programul de formare profesionala alte materiale de tipul: materiale documentare, bibliografie, programe informatice.

Cererea de autorizare, insotita de dosarul de autorizare, se depune prin posta electronica, direct sau prin posta cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare din judetul in care furnizorul de formare profesionala are sediul social.

Fiecare fila a dosarului de autorizare este numerotata, iar pe ultima pagina se consemneaza numarul de file existente, sub semnatura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesionala. Prima pagina din dosarul de autorizare este opisul.

Furnizorii de formare profesionala autorizati au urmatoarele obligatii:

a) sa presteze serviciul de formare profesionala, respectand criteriile de autorizare;

b) sa trateze participantii la programele de formare profesionala fara discriminare pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa;

c) sa adapteze programele de formare profesionala la necesitatile persoanelor cu nevoi speciale;

d) sa asigure confidentialitatea datelor despre participantii la programele de formare profesionala;

e) sa permita accesul acestora la propriile date;

f) sa puna la dispozitia persoanelor imputernicite sa exercite controlul sau monitorizarea toate informatiile si documentele solicitate, referitoare la activitatea de formare;

g) sa puna la dispozitia echipelor de monitorizare sau de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesionala, completate de participantii la program;

h) sa inregistreze activitatile de formare derulate in sistem on-line, precum si activitatea fiecarui participant la program si sa puna la dispozitia echipelor de monitorizare inregistrarile;

i) sa comunice in timp util datele statistice solicitate de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Furnizorii de formare profesionala autorizati care solicita organizarea si in sistem on-line a activitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2020 au obligatia de a notifica comisia de autorizare. Este vorba despre:

a) pregatirea teoretica a persoanelor, din cadrul tuturor programelor de formare autorizate;

b) pregatirea practica a persoanelor, din cadrul programelor de initiere, specializare si perfectionare, care nu implica activitati practice care trebuie sa se desfasoare intr-un spatiu cu dotari specifice, conform standardului ocupational;

c) sustinerea examenului de absolvire a programelor de initiere, specializare si perfectionare desfasurate in sistem on-line.

Notificarea comisiei de autorizare se face cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data estimata a inceperii activitatii si cuprinde obligatoriu si cumulativ urmatoarele informatii:

a) mijloacele si metodele prin care se asigura transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare ocupatiei respective, teoretice si practice, dupa caz;

b) calendarul si orarul desfasurarii activitatilor de formare profesionala;

c) dotarile, echipamentele si materialele necesare formarii;

d) procedura de evaluare in conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesionala autorizat;

e) modalitatile de inregistrare si stocare a activitatilor de formare derulate in sistem on-line, precum si a activitatii fiecarui participant la program;

f) datele de acces al comisiei de autorizare la programul de formare profesionala desfasurat in sistem on-line.

Examenul de absolvire a programelor de initiere, specializare si perfectionare desfasurate in sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizeaza si se deruleaza de furnizorul de formare profesionala sub coordonarea comisiei de autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003.

Derularea examenului de absolvire se desfasoara in format de videoconferinta sau orice alta modalitate tehnica care permite prezenta simultana a participantilor si a comisiei de examinare.

Inscrierea la examenul de absolvire a participantilor care au parcurs tematica programului de formare profesionala se face pe baza unei cereri transmise furnizorului de formare prin mijloace electronice. Furnizorul de formare este obligat sa ataseze la dosarul de examen si dovada ca toti cursantii care doresc sa participe la examenul de absolvire au parcurs minimul de ore necesar accesului la examen.

Proba orala si/sau sustinerea proiectului, dupa caz, se fac/face in sistem de videoconferinta sau orice alta modalitate tehnica care permite prezenta simultana a participantilor si a comisiei de examinare.

Lucrarile scrise, proiectele si inregistrarea derularii examenului se arhiveaza in format electronic de catre furnizorul de formare profesionala timp de 12 luni.

Pentru programele de formare profesionala autorizate care s-au desfasurat in sistem on-line pe durata starii de urgenta si starii de alerta, in conformitate cu Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 1.005/2020 si pentru care inca nu s-a desfasurat examenul de absolvire, acesta se poate organiza si in sistem on-line conform prevederilor prezentului ordin.

Furnizorii de formare profesionala autorizati anterior publicarii prezentului ordin pot solicita organizarea si in sistem on-line a programelor pentru care sunt autorizati, in baza aceleiasi autorizatii, cu notificarea comisiei de autorizare, prevazuta la art. 1.

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide