</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Angajatorii ai caror salariati au lucrat in regim de telemunca vor beneficia de un ajutor financiar de la stat in anumite conditii

by Maria Ciudin , 11 aug 2020 Venituri salariale / Beneficii / Legislatia muncii / COVID-19
Angajatorii ai caror salariati au lucrat in regim de telemunca vor beneficia de un ajutor financiar de la stat in anumite conditii

In Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 132/2020 privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronaviruslui SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.

In continuare, prezentam cele mai importante prevederi ale Ordonantei de Urgenta nr. 132/2020:

Sprijin financiar pentru salariatii care au lucrat in regim de telemunca

Potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 132/2020, pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018, se acorda, o singura data, angajatorilor pentru fiecare telesalariat, un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei in scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca.

Conditii

Suma mentionata se acorda in ordinea depunerii solicitarilor, pana la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurarilor pentru somaj, prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, angajatorilor, pentru angajatii care au lucrat in regim de telemunca in perioada starii de urgenta pentru cel putin 15 zile lucratoare.

Modalitatea de acordare si categoriile de bunuri ce pot fi achizitionate se vor stabili ulterior prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, ce va fi publicat in Monitorul Oficial, in termen de cel mult 10 zile de la publicarea prezentului act normativ in Monitorul Oficial.

In termen de 30 de zile de la acordarea acestui sprijin financiar, angajatorul are obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca documente justificative referitoare la achizitia de bunuri stabilite prin ordinul de ministru.

In cazul nerespectarii obligatiei de transmitere a documentelor justificative, angajatorul va restitui integral suma acordata, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului mentionat mai sus.

Prevederile analizate nu se aplica urmatoarelor categorii de angajatori:

a) Institutii publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

b) Angajatorii care se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate, potrivit legii

c) Angajatorii care sunt inregistrati in jurisdictii necooperante in scopuri fiscale.

Reducerea timpului de munca

Ordonanta de Urgenta nr. 132/2020 contine si alte prevederi aplicabile raporturilor de munca. Astfel, se prevede faptul ca, “Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, in cazul reducerii temporare a activitatii determinata de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului”.

Modalitatea de aplicare a masurii

Reducerea timpului de munca se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive, angajatorul avand obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna. Reducerea timpului de munca se aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal.

Decizia angajatorului de reducere a timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale se comunica salariatului cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii si se transmite in REVISAL cel tarziu in ziua anterioara producerii acesteia.

Indemnizatia de care beneficiaza salariatii

Pe durata reducerii timpului de munca, salariatii afectati de masura beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Conditii pentru obtinerea subventiei

Indemnizatia mentionata este suportata de angajator si se achita la data platii salariului aferent lunii respective, urmand a se deconta din bugetul asigurarilor pentru somaj dupa indepliniera de catre angajator a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea in conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Procedura de decontare a sumelor, precum si perioada de aplicare se va stabili ulterior prin Hotarare de Guvern.

Angajatorul poate dispune masura reducerii timpului de munca si poate solicita indemnizatia daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

1. Masura afecteaza cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii

2. Reducerea activitatii este justificata de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii masurii, sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior. In cazul organizatiilor neguvernamentale si al angajatorilor din categoria reglementata de Ordonanta de Urgenta 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea 182/2016, diminuarea se raporteaza la veniturile realizate.

Fiscalitate

Indemnizatia este un venit asimilat salariului si este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, in conditiile legii. Pentru calculul impozitului se aplica regulile de la art. 78 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal – determinarea impozitului la locul unde se afla functia de baza.

In situatia in care, in cursul aceleiasi luni, salariatul obtine atat venituri din salarii, cat si indemnizatia mentionata, in vederea impozitarii, acestea se cumuleaza, in vederea acordarii deducerii personale. Pentru calculul impozitului se aplica regulile de la art. 78 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal – determinarea impozitului la locul unde se afla functia de baza.

In plus, angajatorii datoreaza contributia asiguratorie pentru munca pentru perioada reducerii timpului de munca atat pentru drepturile salariale aferente timpului de munca lucrat, cat si pentru indemnizatia acordata in temeiul prezentuluiact normativ, care constituie stagiu asimilat in sistemul asigurarilor pentru somaj.

Alte drepturi si obligatii

Pe perioada de aplicabilitate a masurii salariatul beneficiaza de toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual sau colectiv de munca, proportional cu timpul efectiv lucrat. Prin exceptie, acordarea de bonusuri si alte adaosuri se efectueaza dupa finalizarea perioadei de aplicare a masurii.

Pe perioada aplicarii masurii reducerii timpului de munca, salariatii afectati nu pot efectua munca suplimentara la acelasi angajator. De asemenea, salariatilor afectati nu le poate fi redus programul de lucru in temeiul art. 52 alin. (3) din Codul Muncii. Mai mult decat atat, in lunile in care se aplica reducerea timpului de munca, angajatorul nu poate initia concedieri colective.

Ucenicia la locul de munca

Totodata, aceste prevederi se aplica si ucenicilor, cu conditia ca angajatorul sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica pentru dobandirea competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala, potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca.

Cine nu poate beneficia

Prevederile analizate nu se aplica urmatoarelor categorii de angajatori:

a) Institutii publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

b) Angajatorii care se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate, potrivit legii

c) Angajatorii care sunt inregistrati in jurisdictii necooperante in scopuri fiscale.

Indemnizatia prevazuta deOrdonanta de Urgenta nu se poate cumula, pentru acelasi angajat, cu masurile de sprijin acordate in temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 92/2020, si anume decontarea sumei de 41,5% din salariul de baza al salariatilor care s-au aflat in somaj tehnic.

De asemenea, indemnizatia mentionata se va lua in considerare la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni din ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii pentru ajutorul de somaj.

Alte categorii de beneficiari

In cazul reducerii temporare a activitatii, alti profesionisti, astfel cum sunt reglementati de Codul Civil (persoane fizice autorizate, titularii intreprinderilor individuale, membrii intreprinderilor familiale), precum si persoanele care au incheiat conventii individuale de munca in baza Legii cooperatiei, beneficiaza, la cerere, in baza declaratiei pe propria raspundere, de o indemnizatie lunara de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Plata indemnizatiei se realizeaza din bugetul de stat alocat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

Fiscalitate

Pentru indemnizatia acordata profesionistilor se datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii. Obligatiile fiscale se declara prin intermediul Declaratiei Unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate in anul 2020, cu exceptia persoanelor care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii cooperatiei, ale caror obligatii fiscale se declara, se retin si se platesc de catre societatea cooperativa prin Declaratia 112.

Beneficiaza de aceasta indemnizatie si profesionistii, precum si persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii cooperatiei care au beneficiat, cel putin o data, de indemnizatia prevazuta de Ordonanta de Urgenta nr. 30/2020.

De asemenea, zilierii care isi desfasoara activitatea intr-unul din domeniile mentionate la art. 13 din Legea nr. 52/2011, afectati de intreruperea sau restrangerea activitatii ca urmare a efectelor coronaviruslui, pentru o perioada de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, pot beneficia de o suma de 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca de la bugetul de stat.

Ordonanta de Urgenta nr. 132/2020 mai prevede faptul ca, pana la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajatii care incheie contracte individuale de munca pentru o perioada determinata de pana la 3 luni, se asigura decontarea unei parti din salariul acordat acestora, suportata din bugetul asigurarilor penru somaj, reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate in aceste locuri de munca, pentru o perioada de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut aferent perioadei lucrate.

Angajatorul are obligatia de a plati integral contravaloarea muncii prestate in baza contractului individual de munca pe perioada determinata, suma reprezentand procentul de 41,5% din salariul aferent orelor lucrate in aceste locuri de munca, fiind decontata ulterior de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Decontarea sumei se face la cererea angajatorului pe baza declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor, insotita de lista persoanelor pentru care se solicita decontarea, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, dupa indeplinirea de catre acestia a obligatiilor declarative si de plata aferenta veniturilor din salarii si asimilate salariilor, din perioada pentru care se face solicitarea.

Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, in baza unei proceduri care se va aproba ulterior prin Hotarare de Guvern.

Contraventii

Potrivit art. 8 din Ordonanta, primirea in munca sau prestarea oricarui alt tip de munca, inclusiv in regim de telemunca sau munca la domiciliu in interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor salariati, in afara programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile Ordonantei (referitoare la reducerea timpului de munca), constituie contravenie si angajatorul se sanctioneaza cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei. Aceasta prevedere intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii Ordonantei de Urgenta nr. 132/2020 in Monitorul Oficial, respectiv 10 august 2020.

Citeste aici care este procedura de decontare si plata a sumelor acordate potrivit OUG 132/2020

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide