</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Zile libere platite pentru parinti pe perioada limitarii sau suspendarii activitatii didactice

Zile libere platite pentru parinti pe perioada limitarii sau suspendarii activitatii didactice

In Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 147 din 27 august 2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

In situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor.

  1. Conditii
  2. Beneficiari
  3. Cand se pot acorda zilele libere
  4. Cum pot fi solicitate zilele libere platite
  5. Indemnizatia aferenta zilelor libere platite
  6. Angajatii care nu pot beneficia de zilele libere platite
  7. Decontarea de catre angajatori a sumelor reprezentand echivalentul indemnizatiei pentru zilele libere platite

Conditii

Pentru a beneficia de aceste zile libere, parintii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  1. au copii cu varsta de pana la 12 ani sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara;
  2. celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere.

Beneficiari

Conform ordonantei de urgenta, pot beneficia de aceste zile libere:

a) parintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

b) adoptatorul;

c) persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei;

d) persoana care are copilul in plasament sau sub tutela;

e) persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrise intr-o unitate de invatamant.

Beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta si parintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav nescolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizatiei prevazute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, doar in situatiile in care activitatea serviciului de zi este limitata sau suspendata, prin dispozitie/decizie a autoritatii care are in administrare serviciul de zi, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si pentru parintele sau reprezentantul legal care are in ingrijire, supraveghere si intretinere persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizatiei prevazute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, doar daca beneficiaza de servicii de zi, a caror activitate este limitata sau suspendata, prin dispozitie/decizie a autoritatii care are in administrare serviciul de zi, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Nu se vor aplica masurile de sprijin reglementate de prezentul act normativ in cazul in care unul dintre parinti se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

a) este in concediul prevazut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;

c) se afla in concediu de odihna/concediu fara plata;

d) are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) Codul muncii (somaj tehnic)

e) nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Observam ca OUG147/2020 nu prevede, atunci cand enumera situatiile in care masura de sprijin nu se poate aplica, si situatia parintelui care lucreaza in regim de telemunca sau care presteaza munca la dimiciliu. Intelegem ca si aceste categorii de salariati vor putea beneficia de aceste zile libere platite. Amintim ca potrivit reglementarii anterioare (Legea 19/2020) parintii nu puteau beneficia de zile libere platite pentru supravegherea copiilor daca locul de munca ocupat permitea munca la domiciliu sau telemunca.

Cand se pot acorda zilele libere conform OUG 147/2020

Prin limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor se intelege reducerea frecventei participarii copiilor la cursurile scolare si utilizarea tehnologiei si internetului sau a altor modalitati alternative de educatie

Parintii au dreptul la zile libere platite pe toata perioada in care se decide limitarea sau suspendarea activitatilor didactice

Cum pot fi solicitate zilele libere platite

Zilele libere se acorda la cererea parintelui si este depusa la angajatorul acestuia.

Cererea este insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atesta calitatea prevazuta la art. 1 alin. (3) in care solicita zilele libere, precum si, daca este cazul de o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani. Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte va contine elemente din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei ordonante de urgenta, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului si nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6) al OUG 147/2020.

Modelele cererii si declaratiei pe propria raspundere prevazute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Angajatorul este obligat sa acorde zilele libere daca angajatul solicita acest drept in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Indemnizatia aferenta zilelor libere platite

Indemnizatia se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului.

Indemnizatia pentru fiecare zi libera este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Aceasta este in suma bruta si este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca. Contirbutiile se platesc de angajator.

Angajatii care nu pot beneficia de zilele libere platite

Angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, angajatii din penitenciare si personalul din unitatile sanitare publice nu beneficiaza de zilele libere prevazute la art. 1, cu exceptia familiilor monoparentale, pentru care drepturile banesti aferente zilelor libere acordate in conditiile art. 1 se calculeaza si se platesc astfel:

a) conform prevederilor legale specifice ce reglementeaza acordarea invoirilor/permisiilor/zilelor libere platite, pentru angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala si angajatii din penitenciare, si se suporta din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si securitate nationala;

b) conform prevederilor art. 3 alin. (1), pentru personalul din unitatile sanitare publice.

In cazul in care ambii parinti isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile prevazute la alin. (1), doar unul dintre acestia are dreptul la o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75% din salariul de baza/salariul de functie/solda de functie corespunzatoare unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului de zile lucratoare din perioada prevazuta la art. 1 alin. (1). Majorarea se acorda obligatoriu odata cu drepturile salariale si se suporta din bugetele din care se suporta drepturile salariale de baza.

Majorarea se acorda pe baza cererii parintelui, insotita de declaratia celuilalt parinte ca nu beneficiaza de acest drept si nici nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6). Cererea si declaratia se depun la angajator in luna curenta pentru luna anterioara.

Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, , indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, majorarea prevazuta la alin. (3) nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Majorarea prevazuta la alin. (3) nu se cuprinde in baza de calcul prevazuta la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, aceasta reprezinta venit care se supune calcularii, virarii si declararii impozitului si contributiilor sociale obligatorii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala pot emite norme specifice privind conditiile de acordare a majorarii prevazute la alin. (3), care se aproba prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Decontarea de catre angajatori a sumelor reprezentand echivalentul indemnizatiei pentru zilele libere platite

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei prevazute la art. 3, angajatorul depune cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, dupa caz, insotita de documente justificative privind indeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei.

Cererea si documentele justificative se transmit electronic sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cel mult 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei.

Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie se face in termen de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii documentelor prevazute la alin. (1).

Procedura de decontare, documentele justificative si modelul acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor angajatilor din sectorul public si privat, pe toata perioada de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada starii de alerta si dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului scolar 2020-2021.

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide