</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Noua procedura de autorizare a unitatilor protejate a fost publicata in Monitorul Oficial

by Alina Chirila , 10 nov 2020 Legislatia muncii
Noua procedura de autorizare a unitatilor protejate a fost publicata in Monitorul Oficial

In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 1423/2020 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate, in vigoare de la 9 noiembrie 2020.

Procedura stabileste modalitatea de autorizare a unitatilor protejate pe baza autorizatiei eliberate in conditiile Legiinr. 448/2006privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare Lege).

Autorizatia de functionare ca unitate protejata este eliberata de catre Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (denumita in continuare Autoritatea), prin ordin al presedintelui acesteia, la propunerea structurii de specialitate.

Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr. 1.

Conditiile si procedura de autorizare

In vederea autorizarii ca unitate protejata, o entitate trebuie:

a)sa fie operator economic cu personalitate juridica si gestiune proprie, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentand cel putin 30% din numarul total al angajatilor, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III sa reprezinte cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor;

b)sa fie sectie, atelier sau alta structura, fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, din cadrul unei institutii publice sau din cadrul unei organizatii fara scop patrimonial, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentand cel putin 30% din numarul total al angajatilor sectiei, atelierului sau structurii, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III sa reprezinte cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor din sectie, atelier sau structura;

c)sa fie persoana fizica detinatoare a unui document care atesta incadrarea in grad de handicap/invaliditate gradul III in situatia in care:

 1. este autorizata in baza unei legi speciale sa desfasoare activitati independente, atat individual, cat si in una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;
 2. este persoana fizica autorizata;
 3. este membru titular al unei intreprinderi individuale ori al unei intreprinderi familiale, organizate potrivit legii.

In situatia in care, ulterior eliberarii autorizatiei, intervin modificari in urma carora conditiile de autorizare nu mai sunt indeplinite, reprezentantul legal al unitatii protejate are obligatia de a notifica Autoritatea, in maximum 5 zile lucratoare de la data ivirii acestor modificari.

Procedura

In vederea autorizarii ca unitate protejata, dosarul se depune personal, prin posta cu confirmare de primire, la sediul Autoritatii din municipiul Bucuresti, bd. Ghe. Magheru nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro, si cuprinde:

1. Cererea pentru eliberarea autorizatiei (anexa nr. 2 la procedura)

2. Actele privind infiintarea si organizarea entitatii, in termen de valabilitate, pot fi, dupa caz:

 1. act constitutiv/statut, act normativ/regulament de organizare si functionare;
 2. certificat de inregistrare in registrul comertului, certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial in Registrul special eliberat de judecatorie;
 3. certificat constatator din care sa rezulte activitatile desfasurate si codurile Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN aferente, precum si adresele punctelor de lucru, dupa caz;
 4. actul din care reiese codul de inregistrare fiscala;
 5. copie de pe cartea de identitate, autorizatie/atestat/aviz de libera practica, orice document care sa ateste inscrierea intr-o forma de organizare, pentru exercitarea profesiei in baza unei legi speciale.

3. Tabelul cu domeniul/domeniile de activitate si personalul angajat, al carui model este prevazut in anexa nr. 3 si care cuprinde urmatoarele informatii:

 1. numele si prenumele persoanelor angajate;
 2. timpul de lucru al fiecarui angajat (norma);
 3. activitatea proprie a persoanei cu handicap/invalide gradul III, scurta descriere, corelata cu activitatile din certificatul constatator ;
 4. domeniul/domeniile de activitate care face/fac obiectul autorizarii;
 5. locul desfasurarii activitatii pentru care se solicita autorizatia;
 6. observatii;
 7. procentul de persoane cu handicap/invalide gradul III angajate;
 8. procentul normei de lucru cumulate a persoanelor cu handicap/invalide gradul III angajate.

4. Alte documente:

 1. raport per salariat extras, dupa caz, din Registrul general de evidenta a salariatilor, pentru fiecare persoana cu handicap/invalida gradul III, la data depunerii cererii de autorizare;
 2. copii de pe contractele de munca si fisele de post ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III;
 3. copii de pe documentele de incadrare in grad de handicap/invaliditate gradul III;
 4. angajamentul reprezentantului legal al unitatii protejate de a informa Autoritatea cu privire la modificarile in urma carora conditiile de autorizare nu mai sunt indeplinite sau cu privire la modificari ale documentelor, in maximum 5 zile lucratoare de la data producerii acestor modificari.

Documentele sunt in termen de valabilitate si poarta pe fiecare pagina semnatura reprezentantului legal, cu mentiunea "conform cu originalul", daca sunt transmise in format fizic. Daca entitatea care solicita autorizarea ca unitate protejata opteaza pentru transmiterea documentelor pe e-mail, acestea sunt semnate cu semnatura digitala autorizata a reprezentantului legal si nu au mentiunea "conform cu originalul".

In situatia in care ulterior eliberarii autorizatiei intervin modificari cu privire la documentele prevazute anterior, reprezentantul legal al unitatii protejate are obligatia de a notifica Autoritatea in maximum 5 zile lucratoare de la data ivirii acestor modificari si de a comunica noile documente cu respectarea conditiilor de forma. In functie de acestea, Autoritatea elibereaza o noua autorizatie sau, dupa caz, retrage autorizatia daca se constata ca potrivit noilor documente nu mai este dovedita indeplinirea conditiilor de autorizare.

Neindeplinirea conditiilor si a procedurii mentionate anterior duce la respingerea cererii de autorizare.

Respingerea cererii de autorizare se aduce la cunostinta solicitantului, prin notificare, in termen de 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Notificarea poate fi atacata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Eliberarea autorizatiei

In termen de 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii, dosarul este analizat de catre structura de specialitate din cadrul Autoritatii, care propune presedintelui acesteia eliberarea autorizatiei, in baza unei note. Autorizatia se elibereaza in baza acestei notei, aprobate de presedintele Autoritatii.

Registrul unitatilor protejate

Fiecare autorizatie este inregistrata in Registrul unitatilor protejate, gestionat de structura de specialitate si postat pe site-ul Autoritatii.

Modelul Registrului unitatilor protejate este prevazut in anexa nr. 4.

Registrul unitatilor protejate este permanent actualizat de catre structura de specialitate din cadrul Autoritatii. Entitatile interesate sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate pot accesa informatii cu privire la acestea, din Registrul unitatilor protejate publicat pe site-ul Autoritatii.

Valabilitatea autorizatiei

Autorizatiile eliberate au valabilitate de 3 ani. Acestea isi pastreaza valabilitatea pe perioada in care sunt indeplinite dispozitiile legale referitoare la autorizarea unitatilor protejate.

Eliberarea unei noi autorizatii ori de cate ori situatia o impune atrage incetarea valabilitatii autorizatiei detinute.

La expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, entitatea interesata reia procesul de autorizare. Demersul poate fi realizat cu minimum 60 de zile inainte de expirarea propriu-zisa a autorizatiei.

Raportul de activitate

Unitatea protejata autorizata are obligatia ca, pe durata de valabilitate a autorizatiei, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, sa prezinte Autoritatii raportul de activitate pentru anul precedent, al carui model este prevazut in anexa nr. 5.

Raportul se transmite la sediul Autoritatii din municipiul Bucuresti, bd. Ghe. Magheru nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro, caz in care acesta trebuie sa fie semnat cu semnatura digitala autorizata a reprezentantului legal al unitatii protejate autorizate.

Anual, structura de specialitate analizeaza rapoartele de activitate, rezultatul analizei fiind consemnat in Raportul de activitate a Autoritatii.

Cazurile de suspendare a autorizatiei

Suspendarea autorizatiei se face in caz de neprezentare a raportului de activtiate,prin ordin al presedintelui Autoritatii, in baza unei note intocmite de catre structura de specialitate a Autoritatii si aprobate de presedintele acesteia.

Unitatea protejata careia i s-a suspendat autorizatia poate solicita revocarea masurii luate, in termen de 30 de zile de la data comunicarii ordinului, pe adresa electronica a acesteia, prezentand in acest sens raportul de activitate.

Pe perioada suspendarii autorizatiei, unitatea protejata autorizata nu mai beneficiaza de facilitatile prevazute de lege.

Cazurile de retragere a autorizatiei

Retragerea autorizatiei se poate face in urmatoarele situatii:

a)nerespectarea prevederilor legale cu privire la organizarea si functionarea ca unitate protejata, constatate de structura de specialitate, in urma analizarii raportului de activitate;

b)neprezentarea de catre unitatea protejata, in termen de 30 de zile de la data suspendarii

c)nerespectarea conditiilor de autorizare, pe perioada de valabilitate a autorizatiei;

d)nerespectarea procedurii de autorizare, constatata in urma analizei documentelor, de catre structura de specialitate;

e)la propunerea organelor competente, ca urmare a constatarii nerespectarii conditiilor de autorizare pe durata valabilitatii autorizatiei;

f)ca urmare a nerespectarii angajamentului reprezentantului legal al unitatii protejate de a informa Autoritatea cu privire la modificarile in urma carora conditiile de autorizare nu mai sunt indeplinite sau cu privire la modificari ale documentelor depuse pentru autorizare in maximum 5 zile lucratoare de la data producerii acestor modificari;

g)la cerere.

Retragerea autorizatiei se face prin ordin al presedintelui Autoritatii, in baza unei note intocmite de structura de specialitate a Autoritatii si aprobata de presedintele acesteia.

Retragerea autorizatiei presupune radierea unitatii protejate din Registrul unitatilor protejate.

In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, unitatile protejate autorizate in baza Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate, cu modificarile si completarile ulterioare, vor transmite documentele in vederea emiterii unei noi autorizatii. Nerespectarea termenului reprezinta situatie de retragere a autorizatiei.

sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide